Premies voor ‘landingsbanen’

Oudere winkelbedienden genieten een aanvullende premie voor de ‘landingsbanen’.

De oudere bedienden die van de RVA een tegemoetkoming krijgen in het kader van de wettelijke ‘landingsbanen’ (CAO 103 ter), ontvangen van het Fonds een aanvullende premie van €25 euro per maand.

Let op: de federale regering heeft de minimum leeftijd voor deze ‘landingsbanen’ vanaf 1/1/2019 op 60 jaar gebracht. De bedienden van 55 – 60 jaar die eerder al genoten van de RVA-tegemoetkoming én de aanvullende premie van het Fonds, blijven deze maandelijkse premie van het Fonds genieten tot op de pensioengerechtigde leeftijd of wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Fiscaliteit: op dit bedrag wordt 22,20% bedrijfsvoorheffing ingehouden. In de loop van het volgende jaar stuurt het Fonds een attest aan de begunstigde zodat die de belastingaangifte kan invullen.

Voorwaarden (voor aanvragen vanaf 2019):

  1. de bediende is reeds 5 jaar, op ononderbroken wijze, in dienst van de onderneming
  2. de bediende moet een RVA-vergoeding genieten in het kader van de wettelijk geregelde ‘Landingsbanen’ (1/5 ‘Tijdskrediet’ of ‘Loopbaanonderbreking’ geregeld door CAO 103 ter)
  3. de arbeidsovereenkomst voorafgaand aan de ‘landingsbaan’ moet voltijds zijn en van onbepaalde duur

Aanvraagformulier ‘landingsbaan’

Bewijsdocumenten (toe te voegen bij uw aanvraagformulier)

  • het C62 attest van de RVA met vermelding ‘1/5 Tijdskrediet’ of ‘1/5 Loopbaanonderbreking’
  • kopij van de arbeidsovereenkomst & desgevallend de bijlagen

De premie aanvraag is ontvankelijk vanaf de 1e van de maand volgend op de aanvraag van het tijdskrediet. Het Fonds betaalt de premies pas op het einde van elk kwartaal uit. De betaling stopt bij pensioenstelling of ander einde arbeidsovereenkomst. De aanvraag van de premie kan tot maximaal 12 maanden na datum van de aanvang van het tijdskrediet worden ingediend.

Let op: bij onvolledige aanvraagformulieren wordt voorrang gegeven aan andere dossiers en kan de uitbetaling van uw premie nodeloze vertragingen oplopen.

Online registratieformulier