Premies voor het verhogen van het aantal arbeidsuren van deeltijds bedienden

Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven(PC 202.01) hebben recht op een premie van het Sociaal Fonds als ze het aantal arbeidsuren verhogen van een bestaande deeltijdse werknemer.

Indien je als werkgever het aantal arbeidsuren van een deeltijdse werknemer verhoogt kan je genieten van een forfaitaire premie van €75 per meer gewerkt uur.

Voorwaarden (voor aanvragen vanaf 2019):

  1. Het nieuwe contract moet minimum halftijds zijn
  2. Het nieuwe contract moet een onbepaalde duur hebben
  3. De werknemer moet minimum 1 jaar anciënniteit in jouw onderneming hebben

Alle voorwaarden vervuld? Je hebt als werkgever maximaal 12 maanden, na het jaar waarin de verhoging plaatsvond, de tijd om de premie aan te vragen! Telkens als je als werkgever het aantal uren in schijfjes verhoogt heb je recht op de premie. Dat kan dus over meerdere jaren verspreid zijn, of zelfs in één jaar. Maar per kalenderjaar kan je maar één aanvraag indienen.

Let op: bij onvolledige aanvraagformulieren wordt voorrang gegeven aan andere dossiers en kan de uitbetaling van uw premie nodeloze vertragingen oplopen.

Aanvraagformulier ‘Verhoging arbeidsuren deeltijdse bedienden’

Bewijsdocumenten: (toe te voegen bij uw aanvraagformulier)

  • kopij van de nieuwe arbeidsovereenkomst & desgevallend de bijlagen
Online registratieformulier